Tag Archives: Cứng Lòng — Xuất Ê-díp-tô Ký 14:5-9

Cứng Lòng — Xuất Ê-díp-tô Ký 14:5-9

Cứng Lòng Xuất Ê-díp-tô Ký 14:5-9   Câu gốc: “Đức Giê-hô-va làm cho Pha-ra-ôn, vua của xứ Ê-díp-tô, cứng lòng, đuổi theo dân Ít-ra-ên; nhưng dân này đã ra đi một cách dạn dĩ” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Ai Cập đổi lòng từ khi nào và ông …

Read More »