Tag Archives: Cùng Nhau Vì Đấng Christ — Phi-líp 1:19-21

Cùng Nhau Vì Đấng Christ — Phi-líp 1:19-21

Cùng Nhau Vì Đấng Christ Phi-líp 1:19-21 1:19 Vì tôi biết rằng nhờ anh em cầu nguyện, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Jêsus Christ giúp đỡ, thì điều nầy sẽ trở làm ích cho sự rỗi tôi. 1:20 Tôi có lòng trông cậy chắc chắn nầy, việc chi …

Read More »