Tag Archives: Cuộc Cải Cách Trong Đền Thờ

Cuộc Cải Cách Trong Đền Thờ

II Các Vua 23:4-11 “Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao?” (I Cô-rinh-tô 3:16). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Giô-si-a đã có những cải cách nào trong Đền Thờ của Chúa? Nhờ đâu …

Read More »