Tag Archives: Cuộc Chiến Nội Tâm — Rô-ma 7:21-25

Cuộc Chiến Nội Tâm — Rô-ma 7:21-25

Cuộc Chiến Nội Tâm Rô-ma 7:21-25 7:21 Vậy tôi thấy có luật nầy trong tôi: khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi. 7:22 Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng; 7:23 nhưng tôi cảm biết …

Read More »