Tag Archives: Cuộc Đời Chúc Tụng Chúa

Cuộc Đời Chúc Tụng Chúa

Thi-thiên 134:1-3 “Hãy giơ tay lên hướng về nơi thánh, và ngợi khen Đức Giê-hô-va!” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả kêu gọi ai hãy đưa tay hướng về nơi thánh mà chúc tụng Đức Giê-hô-va? Câu 3 cho biết nguồn của phước hạnh từ đâu và được …

Read More »