Tag Archives: Cuộc Đời Mong Manh Gióp 9:25-26

Cuộc Đời Mong Manh Gióp 9:25-26

Cuộc Đời Mong Manh Gióp 9:25-26 9:25 Các ngày của tôi mau hơn kẻ trạm; Nó trốn không thấy điều phước hạnh. 9:26 Nó xớt qua mau như thuyền nan, Như chim ưng xông vào mồi. Gióp 9:25-26 “Lạy Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết cuối cùng tôi, Và số các …

Read More »