Tag Archives: Dân Thánh của Đức Chúa Trời

Dân Thánh của Đức Chúa Trời

Ê-sai 62:1-12 “Người ta sẽ gọi chúng nó là dân thánh, tức những người được chuộc của Đức Giê-hô-va” (câu 12a). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Si-ôn được đặt tên mới và tên mới này là gì? Vì sao Tiên tri Ê-sai đặt các vọng canh? “Chúng ta là …

Read More »