Tag Archives: Dân Thuộc Về Đức Chúa Trời–I Sử-ký 17:20-22

Dân Thuộc Về Đức Chúa Trời–I Sử-ký 17:20-22

Dân Thuộc Về Đức Chúa Trời I Sử-ký 17:20-22 17:20 Ôi Đức Giê-hô-va, chẳng có ai giống như Ngài, và cứ theo mọi điều lỗ tai chúng tôi đã nghe, ngoại Ngài chẳng có ai là Đức Chúa Trời. 17:21 Chớ thì trên thế gian có dân tộc nào giống …

Read More »