Tag Archives: Đấng Ban Cơ Hội — Giăng 13:21-30

Đấng Ban Cơ Hội — Giăng 13:21-30

Đấng Ban Cơ Hội Giăng 13:21-30 “Khi Đức Chúa Giê-xu đã phán như vậy rồi, thì tâm thần Ngài bối rối, bèn tỏ ra rằng: Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, một người trong các ngươi sẽ phản Ta” (câu 21). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu …

Read More »