Tag Archives: Đấng Christ Là Sự Sống của Tôi 01

Đấng Christ Là Sự Sống của Tôi 01

Phi-líp 1:12-26 “Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy” (Phi-líp 1:21). Câu hỏi suy ngẫm: Người ta thường theo đuổi những mục tiêu nào trong cuộc sống? Điều đó có lời hay bị lỗ? Vì sao? Sứ đồ Phao-lô …

Read More »