Tag Archives: Đấng Christ Là Sự Sống của Tôi 02

Đấng Christ Là Sự Sống của Tôi 02

Phi-líp 3:4-16 “Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ là quý hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu …

Read More »