Tag Archives: Đấng Christ Là Sự Sống của Tôi 03

Đấng Christ Là Sự Sống của Tôi 03

II Cô-rinh-tô 5:11-15 “… Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những người còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình” (II Cô-rinh-tô 5:15). Câu hỏi suy ngẫm: Theo II Cô-rinh-tô 5:15 thì con cái Chúa cần …

Read More »