Tag Archives: Dâng Chúa Điều Tốt Nhất –Nê-hê-mi 10:35-39

Dâng Chúa Điều Tốt Nhất –Nê-hê-mi 10:35-39

  Dâng Chúa Điều Tốt Nhất Nê-hê-mi 10:35-39 Câu gốc: “Chúng tôi cũng định mỗi năm đem vật đầu mùa của đất chúng tôi, và các thứ trái đầu mùa của các cây chúng tôi đến đền của Đức Giê-hô-va” (câu 35). Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên quyết định …

Read More »