Tag Archives: Đấng Nắm Giữ Tương Lai

Đấng Nắm Giữ Tương Lai

Read More »

Đấng Nắm Giữ Tương Lai

Đấng Nắm Giữ Tương Lai. HỘI THÁNH TIN LÀNH BÁP TÍT VIỆT NAM JERSEY CITY Vietnamese Gospel Baptist Chruch Jersey City Mục Sư Quản Nhiệm/Pastor: Trần Văn Trọng Điện thoại: (201) 450-5782 Email: trongtran47@gmail.com Địa chỉ nhà thờ: 191 VAN NOSTRAND AVE JERSEY CITY, NJ 07305

Read More »