Tag Archives: Dâng Sự Bảo Vệ Mình Cho Chúa

Dâng Sự Bảo Vệ Mình Cho Chúa

Dâng Sự Bảo Vệ Mình Cho Chúa “Chúa dọn bàn cho tôi Trước mặt kẻ thù nghịch tôi; Chúa xức dầu cho đầu tôi, Chén tôi đầy tràn”. (Thi-thi ên 23:5). Vua Đa-vít biết ý nghĩa của việc tấn công về xúc cảm, bằng lời nói và thể chất. Khi …

Read More »