Tag Archives: Đấng Thêm Sức Mạnh — Giăng 13:18-20

Đấng Thêm Sức Mạnh — Giăng 13:18-20

Đấng Thêm Sức Mạnh Giăng 13:18-20 “Hiện bây giờ, Ta nói điều này cùng các ngươi trước việc chưa xảy đến; để khi việc xảy đến rồi, các ngươi sẽ tin Ta là Đấng đó. Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, ai tiếp người mà Ta đã …

Read More »