Tag Archives: Đấng Xét Lẽ Công Bình — Giê-rê-mi 5:26-31

Đấng Xét Lẽ Công Bình — Giê-rê-mi 5:26-31

Đấng Xét Lẽ Công Bình Giê-rê-mi 5:26-31 “Tôi biết rằng Đức Giê-hô-va sẽ bênh vực duyên cớ người khổ nạn, đoán xét công bình cho người thiếu thốn” (Thi Thiên 140:12). Câu hỏi suy ngẫm: Tội lỗi nào được Chúa nhấn mạnh trong phân đoạn Kinh Thánh này? Có phải …

Read More »