Tag Archives: Danh Cha — Ma-thi-ơ 6:9-13

Danh Cha — Ma-thi-ơ 6:9-13

Danh Cha Ma-thi-ơ 6:9-13 6:9 Vậy các ngươi hãy cầu như vầy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh; 6:10 Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời! 6:11 Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày; 6:12 Xin tha …

Read More »