Tag Archives: Đánh Mất Phước Hạnh Thiêng Liêng

Đánh Mất Phước Hạnh Thiêng Liêng

Giăng 6:1-15 “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33). Câu hỏi suy ngẫm: Khi Chúa Giê-xu thử ông Phi-líp bằng cách hỏi mua bánh ở đâu cho đoàn …

Read More »