Tag Archives: Đánh Mất Sự Sống: Vì Tìm Vinh Quang của Nhau

Đánh Mất Sự Sống: Vì Tìm Vinh Quang của Nhau

Giăng 5:40-47 “Các ngươi vẫn chịu vinh hiển của nhau, không tìm kiếm vinh hiển bởi một mình Đức Chúa Trời đến, thì thể nào các ngươi tin được?” (câu 44). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu nêu lý do thứ hai khiến những người Do Thái đánh mất sự …

Read More »