Tag Archives: Đất Mới

Trời Mới, Đất Mới

Ê-sai 65:17-25 “Ta sẽ dựng trời mới đất mới; những việc trước sẽ chẳng nhớ nữa, chẳng còn nhắc đến nữa” (câu 17). Câu hỏi suy ngẫm: Trời mới, đất mới được Tiên tri Ê-sai mô tả như thế nào? Có những lời hứa nào ở đây? Bạn có nghĩ …

Read More »