Tag Archives: Đặt Nền Tảng Trên Luật Pháp Chúa

Đặt Nền Tảng Trên Luật Pháp Chúa

Đặt Nền Tảng Trên Luật Pháp Chúa Ê-xơ-ra 7:25-26 “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi” (Thi Thiên 119:105). Câu hỏi suy ngẫm: Phần cuối của chiếu chỉ (câu 25-26) có những nội dung gì? Tại sao Vua Ạt-ta-xét-xe ban hành những sắc …

Read More »