Tag Archives: DẪU CÓ PHẢI CHẾT – 죽으면 죽으리라 | Nhạc & lời: Lee Hwon Hee