Tag Archives: Dấu Hiệu Ở Trong Chúa –I Giăng 4:13-16

Dấu Hiệu Ở Trong Chúa –I Giăng 4:13-16

Dấu Hiệu Ở Trong Chúa I Giăng 4:13-16   Câu gốc: “Đức Chúa Trời tức là sự yêu thương, ai ở trong sự yêu thương, là ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy” (câu 16b) Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng nhấn mạnh …

Read More »