Tag Archives: Đầu Tư Bằng Cách Phục Vụ Tha Nhân

Đầu Tư Bằng Cách Phục Vụ Tha Nhân

  Đầu Tư Bằng Cách Phục Vụ Tha Nhân Ma-thi-ơ 10:40-42 “Quả thật, Ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em Ta, ấy là đã làm cho chính mình Ta vậy” (Ma-thi-ơ 25:40). …

Read More »