Tag Archives: Đầu Tư Bằng Tiền Của

Đầu Tư Bằng Tiền Của

I Ti-mô-thê 6:17-19 “Hãy răn bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kíp ban phát và phân chia của mình có” (I Ti-mô-thê 6:18). Câu hỏi suy ngẫm: Các ông Áp-ra-ham, Gióp, Xa-chê, và Ba-na-ba giống nhau ở điểm nào? Sứ đồ Phao-lô khuyên những người giàu …

Read More »