Tag Archives: Đầu Tư Để Giữ Được Đức Tin

Đầu Tư Để Giữ Được Đức Tin

Đầu Tư Để Giữ Được Đức Tin II Ti-mô-thê 4:7-8 “Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đã tóm tắt gì về những năm tháng phục vụ Chúa của ông trong giai đoạn …

Read More »