Tag Archives: Đầu Tư Đúng Chỗ

Đầu Tư Đúng Chỗ

Ma-thi-ơ 6:19-21 “Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy; nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có …

Read More »