Tag Archives: Đầu Tư Qua Sự Chết

Đầu Tư Qua Sự Chết

Giăng 12:24-26 “Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều” (Giăng 12:24). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao rao giảng thập tự …

Read More »