Tag Archives: Đầu Tư trên Trời

Đầu Tư trên Trời

Lu-ca 16:1-9 “Còn Ta nói cho các ngươi: Hãy dùng của bất nghĩa mà kết bạn, để khi của ấy hết đi, họ tiếp các ngươi vào nhà đời đời” (Lu-ca 16:9). Câu hỏi suy ngẫm: Người quản gia trong câu chuyện gặp khó khăn nào? Anh đã chuẩn bị …

Read More »