Tag Archives: Đầu Tư Vào Nước Trời

Đầu Tư Vào Nước Trời

  Đầu Tư Vào Nước Trời Ma-thi-ơ 6:19-21 “Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy” (câu 19). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu dạy con dân Chúa nên và không …

Read More »