Tag Archives: Đầy Dẫy Ân Tứ Phục Vụ

Đầy Dẫy Ân Tứ Phục Vụ

  Đầy Dẫy Ân Tứ Phục Vụ Xuất Ê-díp-tô Ký 31:1-11 “Ta đã làm cho người đầy dẫy Thần của Đức Chúa Trời, sự khôn ngoan, sự thông sáng, và sự hiểu biết để làm mọi thứ nghề thợ” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời chọn ai …

Read More »