Tag Archives: Dạy Dỗ Trong Uy Quyền Của Chúa– Tít 2:1-10

Dạy Dỗ Trong Uy Quyền Của Chúa– Tít 2:1-10

Dạy Dỗ Trong Uy Quyền Của Chúa Tít 2:1-10 2:1 Nhưng con hãy dạy điều hiệp với đạo lành. 2:2 Khuyên những người già cả phải tiết độ, nghiêm trang, khôn ngoan, có đức tin, lòng yêu thương và tánh nhịn nhục vẹn lành. 2:3 Các bà già cũng vậy, …

Read More »