Tag Archives: Dậy Sớm Phán Dạy–Giê-rê-mi 7:8-15

Dậy Sớm Phán Dạy–Giê-rê-mi 7:8-15

  Dậy Sớm Phán Dạy Giê-rê-mi 7:8-15 “Đức Giê-hô-va phán: Hiện bây giờ, vì các ngươi đã làm những việc ấy, Ta đã dậy sớm phán dạy các ngươi, mà các ngươi không nghe; lại gọi các ngươi mà các ngươi không trả lời” (câu 13). Câu hỏi suy ngẫm: …

Read More »