Tag Archives: Đầy Tớ Của Anh Chị Em Giăng 13:3-8

Đầy Tớ Của Anh Chị Em Giăng 13:3-8

Đầy Tớ Của Anh Chị Em Giăng 13:3-8 “Vả, chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đức Chúa Giê-xu Christ, tức là Chúa; và vì tình yêu mến Đức Chúa Giê-xu mà chúng tôi xưng mình là đầy tớ của anh em” (II Cô-rinh-tô 4:5). …

Read More »