Tag Archives: Di Sản Lời Hứa–Phục-truyền Luật-lệ Ký 1:1-8

Di Sản Lời Hứa–Phục-truyền Luật-lệ Ký 1:1-8

Di Sản Lời Hứa Phục-truyền Luật-lệ Ký 1:1-8 1:1 Nầy là lời Môi-se nói cho cả Y-sơ-ra-ên, bên kia sông Giô-đanh, tại đồng vắng, trong đồng bằng, đối ngang Su-phơ, giữa khoảng Pha-ran và Tô-phên, La-ban, Hát-sê-rốt, và Đi-xa-háp. 1:2 Từ Hô-rếp tới Ca-đe-Ba-nê-a, bởi đường núi Sê-i-rơ, đi mười …

Read More »