Tag Archives: Di Sản Thuộc Linh: Ca-lép–Giô-suê 14:6-15

Di Sản Thuộc Linh: Ca-lép–Giô-suê 14:6-15

Di Sản Thuộc Linh: Ca-lép Giô-suê 14:6-15 14:6 Vả, con cháu Giu-đa đến gần Giô-suê tại Ghinh ganh, và Ca-lép, con trai Giê-phu-nê, người Kê-nít, nói cùng người rằng: Ông biết điều thuộc về tôi và ông mà Đức Giê-hô-va đã phán cùng Môi-se, người của Đức Chúa Trời, tại …

Read More »