Tag Archives: Di Sản Thuộc Linh –Giê-rê-mi 10:1-16

Di Sản Thuộc Linh –Giê-rê-mi 10:1-16

Di Sản Thuộc Linh Giê-rê-mi 10:1-16   Câu gốc: “Đức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp và là cái chén của tôi: Ngài gìn giữ phần sản tôi. Tôi may được phần cơ nghiệp ở trong nơi tốt lành” (Thi Thiên 16:5-6). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi cho biết …

Read More »