Tag Archives: Đời Người Mong Manh

Đời Người Mong Manh

Đời Người Mong Manh Gióp 7:7-10 “Song ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết! Vì, sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Anh em phải nói trái lại: Ví bằng Chúa muốn, và ta …

Read More »