Tag Archives: Dối Trá

Dối Trá, Dối Trá, và Dối Trá –Giê-rê-mi 9:1-6

Dối Trá, Dối Trá, và Dối Trá Giê-rê-mi 9:1-6   Câu gốc: “Đức Giê-hô-va phán: Ngươi ăn ở giữa sự dối trá; ấy cũng vì cớ sự dối trá mà chúng nó chẳng khứng nhìn biết Ta” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Nhận định của Tiên tri Giê-rê-mi như …

Read More »