Tag Archives: Dòng Dõi Bất Tuân

Israel Cáo Chung: Dòng Dõi Bất Tuân

II Các Vua 17:34-41 “Như vậy, các dân tộc ấy kính sợ Đức Giê-hô-va và cũng hầu việc những hình tượng chạm của mình; tổ phụ chúng nó làm thế nào, thì con cái cháu chắt chúng nó cũng hãy còn làm thế ấy cho đến ngày nay” (câu 41). …

Read More »