Tag Archives: Dòng Dõi Thánh– Nê-hê-mi 13:23-31

Dòng Dõi Thánh– Nê-hê-mi 13:23-31

Dòng Dõi Thánh Nê-hê-mi 13:23-31   Câu gốc: “Vả, hơi sống của Đức Chúa Trời dù có dư dật, chỉ làm nên một người mà thôi. Nhưng vì sao chỉ làm một người? Ấy là vì tìm một dòng dõi thánh” (Ma-la-chi 2:15a). Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên đã …

Read More »