Tag Archives: Dù Con Không Hiểu Hết

Dù Con Không Hiểu Hết

  Dù Con Không Hiểu Hết Gióp 8:1-7 “Các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu” (Ê-sai 55:9). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Binh-đát nêu lý do vì …

Read More »