Tag Archives: Đức Chúa Trời có bất công khi hình phạt U-xa?

Đức Chúa Trời có bất công khi hình phạt U-xa?

Đức Chúa Trời có bất công khi hình phạt U-xa? II Sa-mu-ên 6:6,7: Khi đến sân đạp lúc của Na-côn, U-xa giơ tay lên nắm hòm của Đức Chúa Trời, bởi vì những con bò vấp ngã. Cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va bèn nổi phừng cùng U-xa; Đức Chúa …

Read More »