Tag Archives: Đức Chúa Trời Của Tổ Phụ Chúng Tôi

Đức Chúa Trời Của Tổ Phụ Chúng Tôi

Đức Chúa Trời Của Tổ Phụ Chúng Tôi Ê-xơ-ra 7:27-28 “E-xơ-ra bèn nói rằng: Đáng ngợi khen thay Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi, vì đã cảm lòng vua toan trang điểm Đền Thờ của Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem” (câu 27). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi …

Read More »