Tag Archives: Đức Chúa Trời Hay Tha Thứ

Đức Chúa Trời Hay Tha Thứ

Thi-thiên 103:1-12 “Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu” (Thi-thiên 103:12). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít tạ ơn Chúa về những gì? Bạn có thể hòa lòng với Vua Đa-vít ở những điểm …

Read More »