Tag Archives: Đức Chúa Trời Là Đấng Tối Cao

Đức Chúa Trời Là Đấng Tối Cao

Đức Chúa Trời Là Đấng Tối Cao Gióp 1:13-22 “Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về; Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen Danh Đức Giê-hô-va!” (Gióp 1:21). Câu hỏi suy ngẫm: Những thử thách nào …

Read More »