Tag Archives: Đức Tin Cần Có Điều Gì? –Phi-lê-môn 1:4-7

Đức Tin Cần Có Điều Gì? –Phi-lê-môn 1:4-7

Đức Tin Cần Có Điều Gì? Phi-lê-môn 1:4-7 Câu gốc: “Tôi cầu xin Ngài rằng đức tin đó, là đức tin chung cho chúng ta, được có hiệu nghiệm, khiến người ta biết ấy là vì Đấng Christ mà mọi điều lành được làm trong chúng ta” (câu 6). Câu …

Read More »