Tag Archives: Đức Tin của Quan Thị Vệ

Đức Tin của Quan Thị Vệ

Giăng 4:43-54 “Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy đi, con của ngươi sống. Người đó tin Lời Đức Chúa Giê-xu đã phán cho mình, bèn đi” (câu 50). Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi lưu lại hai ngày tại Sa-ma-ri, Chúa Giê-xu đi đâu? Kể lại diễn tiến từ lúc …

Read More »