Tag Archives: Đức Tin Tăng Trưởng

Đức Tin Tăng Trưởng

Đức Tin Tăng Trưởng Văn Phẩm Nguồn Sống. Giăng 11:17-27 “Người thưa rằng: Lạy Chúa, phải, tôi tin Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế gian” (câu 27). Câu hỏi suy ngẫm: Qua lời đối thoại giữa bà Ma-thê và Chúa, Chúa đã giúp …

Read More »